IBD

IBD

Multifunkční zobrazovací jednotka InfoBoardDisplay (IBD) poskytuje řidičům přímo ve vozidle různé aktuální provozní informace. Údaje o přesném stavu paliva v každé nádrži jsou z externí hladinové sondy IBR a ostatní údaje z CAN sběrnice vozidla, pokud jsou k dispozici.


Během jízdy je možné displej zhasnout/rozsvítit dlouhým stiskem ovládacího tlačítka. Krátkým stiskem se aktivují jednotlivé zobrazované informace:

 • jízdní styl
 • otáčky motoru rozdělené do segmentů
 • orientační celkový stav paliva z CAN sběrnice
 • přesný stav paliva v každé nádrži a celkové množství litrů
 • upozornění na celkový nízký stav paliva
 • ALARM při poklesu hladiny odstaveného vozidla
 • okamžitá a celková průměrná spotřeba paliva
 • napětí palubní sítě
 • chyba komunikace jednotky s okolím

Ukázkové video zde.

Aktuální jízdní styl řidiče

Na displeji jednotky IBD se pomocí ikony „smajlík“ ukazuje, v závislosti na výkonu motoru, aktuální jízdní styl řidiče. Tato informace je výsledkem porovnávání a vyhodnocení několika údajů (poloha plynového pedálu, rychlost, otáčky motoru a jeho kroutivý moment).

Otáčky motoru rozdělené do segmentů

Podle barvy signalizační LED diody má řidič trvalý přehled v jakém segmentu otáček motor aktuálně pracuje.

 • modrá - volnoběžné otáčky
 • zelená - pracovní otáčky
 • červená - zvýšené otáčky

Orientační celkový stav paliva z CAN sběrnice

Údaj se zobrazuje pouze v případě, kdy není namontovaná externí hladinová sonda IBR a je k dispozici na vozidlové sběrnici CAN. Vzhledem k malé rozlišovací schopnosti stávající palivové sondy v nádrži vozidla je tento údaj nepřesný.

Přesný stav paliva v každé nádrži a celkové množství litrů

Tyto údaje poskytuje pouze externí hladinová sonda IBR namontovaná do každé nádrže ve vozidle. Celkem je možné zpracovat údaje až ze tří nádrží. Měření se pohybuje v rozpětí 1-2% podle tvaru nádrže. K dispozici je údaj o množství litrů jednotlivě v každé nádrži „1“, „2“ a celková suma paliva „L“ ze všech nádrží.

Upozornění na nízký stav paliva

Řidič je včas varován na blížící se nízký stav paliva (tzv. rezerva). Na displeji bliká „R“ a ozve se akustický signál. Tato informace se zobrazuje až do doby, než se množství paliva dostane nad hranici nastavenou pro signalizaci rezervy – nejčastěji 12% objemu nádrže.

Alarm při poklesu hladiny odstaveného vozidla

Pokud u odstaveného vozidla dojde k úbytku hladiny paliva v některé z nádrží, aktivuje se automaticky funkce ALARM. Na displeji bliká „A“ a současně je slyšet přerušovaný signál. Pro zesíleni tohoto signálu jsou k dispozici spínací kontakty relé a je možné spínat např. externí sirénu nebo klakson.

Okamžitá a celková průměrná spotřeba paliva

Na displeji se zobrazuje okamžitá spotřeba z vozidlové sběrnice CAN. K dispozici je i údaj o celkové průměrné spotřebě za dobu od uvedení vozidla do provozu k aktuálnímu okamžiku.

Napětí palubní sítě

Pro kontrolu správné činnosti dobíjení baterie vozidla a jejího stavu je k dispozici údaj o hodnotě napětí palubní sítě.

Chyba komunikace jednotky s okolím

Pokud svítí na displeji symbol „E“ došlo k chybě na některém z vodičů v kabelovém svazku jednotky IBD. Nejčastěji se může jednat o přerušený spoj nebo kontakt s kostrou vozidla. Kontaktujte prosím servis výrobce nebo technika, který prováděl instalaci do vozidla.